بيانيه سازمان جهانی نفی خشونت به مناسبت روز جهانی حمايت از قربانيان شکنجه

 

به مناسبت روز 26 ژوئن (پنجم تيرماه) روز جهانی حمايت از قربانيان شکنجه، سازمان جهانی نفی خشونت «مسلمان آزاد» بيانيه صادر کرد که بخشی از آن به شرح زير است. در بخشی از اين بيانيه آمده است: شکنجه فيزيکی و روانی همچنان از سوی رژيم های رسمی و قانونی و دسته ها و گروه های تروريستی با انگيزه های سياسی، طايفه ای، نژادی و ناسيوناليستی و با هدف اعمال خشونت عليه قربانيان اعمال می شود. از اين ابزار مجرمانه همچنین برای گرفتن اعترافات اجباری و نادرست و غير قانونی و کسب اطلاعات استفاده می شود؛ رفتار و اقدامی که حرمت ها و قوانين و مقررات انسانی را يکسره نقض کرده و ناديده می گيرد.  از نظر قوانين بين المللی، شکنجه جرم به شمار می رود و بر اساس تمام قوانين و مصوبات مرتبط ممنوع است و نمی توان تحت هيچ شرايطی آن را توجيه کرد. در واقع شکنجه محدوديت و خط قرمز قانون عرفی وضعی است و اين بدان معناست که عضو (نظام و حکومت) جامعه جهانی، صرف نظر از اينکه معاهدات بين المللی مبنی بر ممنوعيت شکنجه را به طور صريح يا تلويحاً امضا يا تأييد کرده است، بايد خود را نسبت به آن ملزم و پايبند بداند. مقوله شکنجه به صورت نظام مند و گسترده جنايتی بر ضد انسان به شمار می رود. در واقع هدف از شکنجه کردن نابود نمودن شخصيت فرد شکنجه شده و ناديده گرفتن کرامتِ نهفته در نوع بشر است. سازمان ملل متحد از همان آغاز شکنجه را محکوم کرده و آن را پست ترين اقدامی شمرده است که انسان نسبت به هم نوعان و برادران خود روا می دارد. مجمع عمومی سازمان ملل متحد در قطعنامه 52/149 خود که در روز دوازدهم دسامبر 1997 ميلادی صادر کرد، روز 26 ژوئن را به عنوان روز جهانی حمايت سازمان ملل متحد از قربانيان شکنجه اعلام کرد تا اين پديده بسيار شوم را از بنياد برکند تا توافقنامه ضد شکنجه و ديگر رفتارها و کيفرهای وحشتناک و غير انسانی و تحقيرآميز را به مرحله عمل درآورد. گزارش های موثقی که به سازمان جهانی نفی خشونت «مسلمان آزاد» رسيده تأکيد دارد که شکنجه در دو جهان متمدن و توسعه يافته رواج دارد که مقابله همه جانبه و گسترده ای در برابر تلاش های سازمان ملل متحد به شمار می رود؛ تلاشی که در جهت متوقف و ريشه کن کردن اين پديده و تحت پيگرد قرار دادن مجريان شکنجه صورت می گيرد. خاورميانه به طور مشخص بيشترين رتبه شکنجه را دارد و مستند شده است که از سوی رژيم های نام آشنا و مورد حمايت غرب به وقوع می پيوندد. رژيم های مورد نظر از اين ابزار غير انسانی برای ترساندن و خاموش کردن معترضان، دگرانديشان و اصلاح طلبان استفاده می کنند و در حال حاضر هزاران تن از آنان تحت بدترين و وحشيانه ترين شکنجه ها قرار دارند و متأسفانه جامعه جهانی ناتوان از هر اقدامی، آنچه را رخ می دهد ناديده می گيرد و با لحاظ داشتن منافع اقتصادی و ژئوسياسی از کنار حقوق بشر بی تفاوت می گذرد. از اين رو سازمان جهانی نفی خشونت بر ضرورت و بايستگی اقدام نهادها و سازمان های جهانی و انسانی تاکید کرده و از آنان می خواهد در راه کشف و تفحص و تحقيق در عمليات شکنجه و نقض حقوق هايی که در اين زمينه صورت می گيرد، اقدام کنند و به ياری افرادی که شکنجه شده اند يا همچنان زير شکنجه قرار دارند شتافته و دست ياری خود را به سوی آنان دراز کنند و افراد و گروه هايی را که دست خود را به شکنجه آلوده کرده اند تحت پيگرد قرار دهند.

ارسال یک نظر