ابراز نگرانی سازمان جهانی نفی خشونت نسبت به اسیران فلسطینی

به مناسبت روز اسیران فلسطینی، سازمان جهانی نفی خشونت مسلمان آزاد با انتشار بیانیه ای از جامعه جهانی درخواست کرد تا به منظور یاری و رهایی اسیران دربند رژیم صهیونیستی تدابیر لازم را اتخاذ کند. زندانیان فلسطینی که همواره اعتراض های خود را مبنی بر درخواست حقوق اولیه انسانی خود در زندان های رژیم صهیونستی با اعتصاب غذا اعلام کرده اند، امیدوارند تا به خواسته های آنان در مورد رعایت مسائل حقوق بشر و حقوق اسیران جنگی عمل شود.

ارسال یک نظر