بررسی راهکارهای استرداد اموال به سرقت رفته عراق در همایش مرکز آدم

مرکز جهانی آدم از مراکز حقوق بشری وابسته به مرجعیت در کشور عراق با برگزاری همایشی به بررسی راه کارهای حقوقی و قضائی استراداد اموال سرقت شده از خزانه کشور عراق و بازگشت این اموال به این کشور، پرداخت.

این همایش با حضور شخصیت های برجسته اجتماعی ، دانشگاهی و حقوقی در سالن موسسه النبا برگزار شد واداره آن را دکتر علاء الحسینی استاد دانشگاه کربلا به عهده داشت.

naba naba1

ارسال یک نظر