انتشار گزارش نموداری تحرکات ضد شیعی در سراسر جهان

سازمان دیده بان حقوق شیعیان جهان Srw  گزارش و تحلیل نموداری تحرکات ضد شیعی در طول یک ماه گذشته را منتشر کرد.

در این گزارش به مقایسه اقدمات ضد شیعی در ماه های اخیر پرداخته شده است. این گزارش به زبان انگلیسی منتشر شده است.

26 SRW

ارسال یک نظر